NUJIW หนูจิ๋ว

เสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อเด็กวัยเรียนรู้

การบวก ลบ ด้วยลูกคิด

การใช้นิ้ว

ในการใช้นิ้วเลือนลูกปัดได้เร็วและถูกวิธีให้ใช้นิ้วมือขวาเพียงสองนิ้ว คือนิ้ว หัวแม่มือ (นิ้วโป้ง) และนิ้วชี้โดยกำหนดให้ใช้ลักษณะการเลื่อนลูกปัดของจำนวน ต่าง ๆ ในการบวกและลบจำนวนตั้งแต่ +1 ถึง +9 และ -1 ถึง -9 ดังนี้

ฝึกวิธีการบวก

การทำงานของนิ้วในการบวก กรณีที่นิ้วหัวแม่มือดันขึ้น นิ้วชี้ดันลงลง เช่น +8 สามารถทำไปพร้อมกันได้เลยทังนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้จะทำให้เร็วขึ้น

ฝึกวิธีการลบ

การทำงานของนิ้วในการลบ กรณีที่นิ้วหัวแม่มือดันลง นิ้วชี้ดันขึ้น เช่น -8 สามารถทำไปพร้อมกันได้เลยทั้งนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จะ ทำให้เร็วขึ้น

การบวกด้วยลูกคิด

การบวกด้วยลูกคิดมีขั้นตอนดังนี้

1. ตั้งลูกคิดตัวตั้งก่อน

2 .บวกเพิ่มเข้าไปโดยเริ่มที่หลักหน้าหรือหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนแล้ว บวก ลงไปตามลำดับจนถึงหลักทีมีค่าน้อยที่สุด

3. อ่านคำตอบ (จากค่ามากที่สุดไปน้อยลงตามลำดับ เหมือนกับการอ่าน ค่าเลขคณิตปกติ)

ตัวอย่าง 5 + 12

แต่ในบางกรณีที่ตัวเลขที่นำมาบวกไม่สามารถเพิ่มในหลักนั้น ๆ ได้ เช่น 5 + 17 ซึ่งไม่สามารถบวก 7 เข้าไปในหลักหน่วยได้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีอื่น เข้ามาเสริม หรือที่เรียกว่า “สูตรการบวก”

การลบด้วยลูกคิด

การลบด้วยลูกคิดมีขั้นตอนดังนี้

1. ตั้งลูกคิดตัวตั้งก่อน

2. ลบออกโดยเริ่มที่หลักหน้าหรือหลักที่มากที่สุดก่อนแล้วลบหลักที่น้อยลง ไปตามลำดับ

3. อ่านคำตอบ

ตัวอย่าง 43 – 22

แต่ในบางกรณีที่ตัวเลขที่นำมาลบไม่สามารถลบในหลักนั้น ๆ ได้ทันที เช่น 43 – 14 จึงไม่สามารถลบ 4 ออกจากหลักหน่วยได้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีอื่น เข้ามาเสริม หรือที่เรียกว่า “สูตรการลบ”