NUJIW หนูจิ๋ว

เสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อเด็กวัยเรียนรู้

การหารด้วยลูกคิด

หลักการหาร

หลักการหารเลขด้วยลูกคิดทำได้ดังต่อไปนี้

1. ตัวตั้งไว้บริเวณกลางของลูกคิด

2. ตัวหารไว้ขวาสุดของลูกคิด

3. ผลลัพธ์ไว้ทางซ้ายสุดของลูกคิด

4. การหารให้นำตัวหารไปหารตัวตั้งจากข้างหน้าไปข้างหลัง 5. การใส่ผลลัพธ์ให้ใส่จากข้างหน้าไปข้างหลังเช่นกัน ดังรูปแบต่อไปนี้ การหารด้วยเลขหลักเดียว

การหารด้วยเลขหลักเดียววิธีการดังต่อไปนี้

1. ตั้งตัวตั้งและตัวหารบนลูกคิด ตัวตั้งบริเวณตรงกลาง ตัวหารด้านขวาสุด

2. นำตัวหารไปหารตัวแรกของตัวตั้ง
2.1 ถาหารได้(หมายถึงตัวตั้งมากกว่าตัวหาร) ใส่ผลหารในหลักที่หนึ่งนำตัวหารคูณผลหารไปลบตัวตั้งหลักที่หนึ่ง แล้วไปทำต่อในข้อ 3 เลย
2.2 ถ้าหารไม่ได้ (หมายถึงตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร)ให้นำตัวหารไปหารตัวตั้งหลักที่หนึ่งและสอง อาจจะเหลือเศษหรือพอดี แล้วไปทำต่อในข้อที่ 4

3. นำตัวหารไปหารตัวแรก(เศษที่เหลือ)กับตัวที่สอง(ตรงกับหลักที่หนึ่งและหลักที่สองของตัวตั้ง)
3.1 ถ้าหารได้(หมายถึงตัวตั้งมากกว่าตัวหาร)ใส่ผลหารในหลักที่สองนำตัวคูณผลหารหลักที่สองไปลบตัวตั้งหลักที่หนึ่งและสอง
3.2 ถ้าหารไม่ได้(หมายถึงตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร)ใส่”0”ที่หลักที่สองของผลหาร แล้วนำตัวหารไปหารหลักที่หนึ่งและสามล้าใส่หารที่หลักที่สามของผลหารนำตัวหารไปคูณกับผลหารหลักที่สาม ไปลบกับตัวตั้งหลักที่หนึ่งสอง และสาม

4. นำตัวหารไปหารกับตัวที่สองกับตัวที่สาม(ตรงกับหลักที่สอง และสาม ของตัวตั้ง)หลังการกระทำในข้อ 2
4.1 ถ้าหารได้(หมายถึงตัวตั้งมากกว่าตัวหาร)ใส่ผลหารในหลักที่สอง นำตัวหารคูณผลหารหลักที่สอง ไปลบตัวตั้งหลักที่สอง และสาม
4.2 ถ้าหารไม่ได้(หมายถึงตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร)ให้นำตัวหารไปหารตัวตั้งหลักที่หนึ่ง สอง และสามใส่ผลหารตัวตั้งหลักที่1,2 และ 3

5. การกระทำต่อไปจะต่อเนื่องเป็นลักษณะเดียวกัน จนกว่าจะได้ผลลัพธ์

ตัวอย่างการหารด้วยเลขหลักเดียว

หาผลหาร 246/6 ให้ใช้ลูกคิดตามไปด้วย

ขั้นที่ 1 ตั้งตัวตั้งและตัวหาร ดังรูป

ขั้นที่ 2 นำ 6 ไปหารตัวแรกของตัวตั้งคือ 2 หารไม่ได้(2 น้อยกว่า 6)จึงนำ 6 ไปหารหลักที่หนึ่ง และสอง คือ 24 ได้ผลหาร 4 ใส่ผลหารที่หลักที่หนึ่งนำ 6 คูณ 4 ได้ 24 ไปลบตัวตั้งหลักที่หนึ่งและสอง ดังรูป

ขั้นที่ 3 นำ 6 ไปหารตัวตั้งหลักที่สอง คือ 0 หารไม่ได้(0 น้อยกว่า 6) จึงนำ 6 ไปหารตัวตั้งหลักที่สอง และสาม คือ 6 ได้ผลหาร 1 ไปใส่ผลลัพธ์หลักที่สอง นำ 6 คูณผลหารหลักที่สอง คือ 1 ได้ 6 นำไปลบตัวตั้งหลักที่สอง และสามดังรูป จะเห็นว่าเป็นการหารที่ครบกระบวนการแล้วได้ 41